Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane X                                      publikacja obowiązkowa        X

Dostawy                                                         publikacja nieobowiązkowa

Usługi                       

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa:

Gmina Czerwieńsk

Adres pocztowy: Ul. Rynek 25

Miejscowość: Czerwieńsk

Kod pocztowy:

66 - 016

Województwo:

lubuskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Irena Wojnicz

Tel.:

( 068 ) 327 80 41

E-mail:

gkm@czerwiensk.pl

Fax:

( 068 ) 327 80 91

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.czerwiensk.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

 

X jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

X jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:

 

X jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

 

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

X Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 Państwowa szkoła wyższa

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić):      

 Ogólne usługi publiczne

 Obrona

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne

X Środowisko

 Sprawy gospodarcze i finansowe

 Zdrowie

X Budownictwo i obiekty komunalne

 Ochrona socjalna

 Rekreacja, kultura i religia

 Edukacja

 Inne (proszę określić):                     

 

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak    nie X   

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości 15 m3/D wraz z kanalizacją sanitarną we wsi Dobrzęcin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane                     X

(b) Dostawy                                 

(c) Usługi                                     

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

X

 

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usług:                   nr 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych

m. Dobrzęcin działka nr 834/2

Główne miejsce realizacji dostawy

                              

                              

Główne miejsce świadczenia usług

                              

                              

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego   X                     Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

Zawarcia umowy ramowej                                                                     


 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami                            

Maksymalna liczba 
wykonawców planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą                

Czas trwania umowy ramowej:  Okres w latach:   lub miesiącach: 

Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):

Wartość bez VAT:                                         Waluta            

lub  zakres:   między                  a                            Waluta:      

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):                     

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 15 m3/D dla miejscowości Dobrzęcin w Gminie Czerwieńsk i likwidacja 3 zbiorników bezodpływowych. Oczyszczalnią ścieków położona jest na terenie dawnej hydroforni. W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi również montaż rurociągu ścieków oczyszczonych, budowa ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,60 m z dwoma bramami wjazdowymi oraz oświetlenie zewnętrzne sterowane czujnikiem zmierzchowym.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

  1. Oświadczenie o zapewnieniu uzyskania jakości ścieków projektowanych.
  2. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45.26.26.40 - 9

-  -

 

Dodatkowe przedmioty

45.25.21.00 - 9

45.23.24.21 – 9

45.23.24.24 – 0

45.31.61.00 - 6

-  -

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)                                                        tak      nie X

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie X


 

II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

Całkowita wielkość lub zakres

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie :

1.      oczyszczalnia ścieków o przepustowości 15 m3/D, w skład której wchodzi : 3 osadniki wstępne, bioreaktor ze stałym złożem zanurzonym, osadnik wtórny,

2.      studzienka pomiarowa,

3.      studzienka do przepompowywania oczyszczonych ścieków,

4.      rurociągi odprowadzające ścieki oczyszczone,

5.      ogrodzenie zewnętrzne,

6.      oświetlenie zewnętrzne 2 lampami parkowymi sterowanymi czujnikiem zmierzchowym

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

Pożądany       Wymagany   X

 

Okres w miesiącach: 4    lub    dniach:   

lub  data rozpoczęcia  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  // (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

12.000 zł, słownie : dwanaście tysięcy złotych

 

III.2) Warunki Udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2) dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym względzie :

1.    Kierownik Budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem.

2.    Kierownicy robót -  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3.    Kadra kierowania budową ( kierownik budowy i kierownicy robót ) musi posiadać :

·      stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ),

·      wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego,

·      a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r – zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3) posiadają niezbędną wiedzą, doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia i w tym względzie :

1.    wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) wykonanie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł każda,

2.      dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót tj. robotnicy o specjaliści w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, drogowych i elektrycznych,

3.  dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia ( maszyny do prac ziemnych, dźwigi o udźwigu min. 1,5t, szalunki do wykopów, zestaw do pompowania wód gruntowych powierzchniowych i zestaw do pompowania próżniowego, środki transportu ciężarowego i dostawczego),

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i  w tym względzie :

1.      posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 300.000 zł,

2.      posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC,

6) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :

1.         pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2.         wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

3.         oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że :

·  każdy z osobna :

1.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2.    posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

3.    posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej,

· wspólnie muszą wykazać, że :

1.    posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ),

2.    dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,

3.    dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia,

4.    posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.

· przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :

posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,

Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Warunek Nr 1. Znaczenie warunku – spełnia / nie spełnia

1.      Osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy.

2.      Posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ).

4.      Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.

5.      Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa  skarbowego;

6.      Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

7.      Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących wykonywanie zamówienia.

8.      Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC.

Ocena spełniania warunku :

spełnia / nie spełnia  ( bez znaczenia punktowego ).

 

Warunek Nr 2. Znaczenie warunku – spełnia / nie spełnia

Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.

a)      dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

b)      dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.

 

Ocena spełniania warunku :

spełnia / nie spełnia  ( bez znaczenia punktowego ).

 

Warunek nr 3. Znaczenie warunku – 70 %

Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Ocenie będą podlegać :

ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł każda.

Sposób oceny spełniania warunku :

Warunek będzie oceniany w skali 0 – 100 pkt.

Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających warunkowi jw.

Ocena warunku dokonywana będzie następująco :

Wykonawca, który wykaże się największą ilością wykonanych robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia i wartości otrzyma 100 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio proporcjonalnie mniej.

Oceną wykonawcy za ten warunek będzie liczba pkt. uzyskana wg zasady jw. pomnożona przez współczynnik = 0,70

 

Warunek Nr 4. Znaczenie warunku – 30 %

Ocena  sytuacji finansowo - ekonomicznej.

Sposób oceny spełniania warunku :

Warunek będzie oceniany następująco :

a)      wielkość przychodów za 2004r – w skali 0 – 20 pkt,

b)      wielkość przychodów za 2005r – w skali 0 – 40 pkt,

c)      wskaźnik rentowności = zysk netto/przychody netto za 2005r – w skali 0 – 40 pkt.

Ocena spełniania warunku dokonywana będzie za poszczególne elementy oceny a), b), c) na zasadzie proporcji matematycznej.

Oceną wykonawcy za ten warunek będzie suma pkt. uzyskana za ( a + b + c ) wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,30

Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie oceną za ten warunek będzie suma średnich arytmetycznych uzyskana za poszczególne elementy oceny warunku, która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,30

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku :

1.      Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.

2.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu.

4.      Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych tych osób ( krótki opis doświadczeń zawodowych ) oraz  przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.

5.      Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6.      Informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

7.      Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

8.      Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.

9.      Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

10.  Rachunek zysków, strat i zobowiązań i należności za lata 2004 i 2005 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za lata 2004r  i 2005r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony     

 

Przetarg ograniczony           X

 

Negocjacje z ogłoszeniem    

 

Dialog konkurencyjny               

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  5 

lub  minimalna liczba  / maksymalna liczba 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                X

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Znaczenie

          

          

          

          

          

Kryteria

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                              

Znaczenie

          

          

          

          

          

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                               tak     nie X

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):            nie dotyczy

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi – 55 zł    Waluta:

Warunki i sposób płatności: zapłata po otrzymaniu SIWZ


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

                                                                                          

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Data:  27/06/2006r                                                                       Godzina: 10:00


 

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV   

                                                                        X                        

Inne:                                                                                       

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : // (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data:     // (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina:      

Miejsce                                                                       

 

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków uNII eUROPEJSKIEJ

          tak     nie X

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

                                                                                          

                                                                                

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/05/2006r